БНСУ, Солонгосын Бүтээмжийн төв /СБТ/ болон МБТ-ийн хамтын ажиллагааны хүрээнд, СБТ нь ХААИС, ШУТИС-тай “Боловсролын салбарын бүтээмж ба хамтын ажиллагаа”-г өргөжүүлэх чиглэлээр харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Уг санамж бичгийн зорилго нь мэргэшсэн боловсон хүчин бэлтгэх, хамтарсан судалгаануудыг хийх болон инноваци, аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалыг нэвтрүүлсэн тэргүүн туршлагуудаас солилцоход оршино.

Delegates from Korea Productivity Center have signed a Memorandum of Understanding with Mongolian University of Life Sciences and Mongolian University of Science and Technology on “Educational Development and Mutual Cooperation” aiming to promote educational development and cooperation between both institutions and cooperate in the cultivation of excellent personnel, joint research and the sharing of experiences on innovation and industry 4.0.