1992 – 1999 онуудад

  • МБТ байгуулагдаж, АББ-ын гишүүн улс орноор элсэв
  • Үндэсний хэмжээнд бүтээмжийн хөдөлгөөн өрнөж эхлэв
  • Бүтээмжийн талаарх ном, сонин хэвлэлүүдийн хэвлэгдэж эхлэв
  • Олон улсын болон үндэсний түвшинд бүтээмжийн мэргэжилтнүүд бэлтгэгдэв
  • Ногоон бүтээмжийг дэмжих хөтөлбөрүүд зохион байгуулагдав
  • Аж ахуйн нэгж байгууллагын “Бүтээмж дээшлүүлж чанар сайжруулах нэгдсэн хөтөлбөр” анх Говь ХК дээр хэрэгжив
  • МУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Үндэсний Бүтээмжийн Шагнал бий болов
  • МУ Дэлхийн Бүтээмжийн ШУА-ийн гишүүнээр элсэв