Монголын бүтээмжийн төвийн харилцагч болох “Даланзадгадын ДЦС” ТӨХК-д 2019 оны 11-р сарын 29-ний өдөр бүтээмж, чанар дээшлүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар сургалт амжилттай явагдлаа.