Харилцагч байгууллагуудадаа зориулан АББ-тай хамтран зохион байгуулж буй 8 өдрийн “Мэдлэгийн менежмент” сэдэвт цахим сургалт, нийт 60 оролцогчтой амжилттай эхэлж байна.