• Агробизнес
  • Хөдөө аж ахуйн технологи
  • Хүнсний үйлдвэрлэл
  • Хөдөө аж ахуйн боловсрол
  • Хөдөө аж ахуйн биотехнологийн үйлдвэржилт гэх мэт Хөдөө аж ахуйн салбар дахь бүтээмж, үр ашгийн дээшлүүлэх төсөл хөтөлбөрийн талаарх мэдээ мэдээлэл, тэргүүн туршлагыг https://akmp.cpc.org.tw/en/ сайтад хандан авах боломжтой бөгөөд төслийн талаар асууж тодруулах, хамтран ажиллах талаар бидэнтэй холбогдоно уу.
    Хамтран ажиллахдаа таатай байна.
    Баярлалаа