Монголын бүтээмжийн төв, Азийн бүтээмжийн байгууллага болон Биенгсерт ББ-тай хамтран зохион байгуулж буй ХАБЭА-н Лийд аудиторын сургалтад хамрагдахыг урьж байна. Сургалтад хамрагдаж шалгалтад тэнцсэн оролцогчдод олон улсын стандартын байгууллагын хүлээн зөвшөөрсөн гэрчилгээг олгох ба оролцогчдод ISO 45001:2018 стандартын дагуу ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны аудит зохион байгуулах, баталгаажуулалт хийхэд шаардагдах мэдлэг, ур чадвар олгоно.

Сургалтын төлбөр:

• 2,200,000 төгрөг / нэг хүн

• Шалгалт өгөхгүйгээр зөвхөн сургалтад хамрагдах бол 600,000 төгрөг / нэг хүн