Өөрчлөлт шинэчлэлт

2009 – 2012 онуудад Японы ТАМСЕК сангийн шугамаар Сингапур [...]