“Инновацийн менежмент” сэдэвт АББ-тай хамтарсан сургалт зохион байгуулагдлаа.

Монголын бүтээмжийн төв нь Азийн бүтээмжийн байгууллагатай хамтран “Инновацийн менежмент” [...]