AББ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга АКП Мохтан Монгол Улсад 2020 оны 01 сарын 21-23-ны өдрүүдэд албан ёсны айлчлал хийж, МБТ-ийн үйл ажиллагаатай танилцаж байна.

Visit of Dr. AKP Mochtan, Secretary- General, APO, to Mongolia on Institutional Capability Development for MPO. 21-23 January 2020