Харилцагч байгууллагын давуу тал

Манай төв нь “Бүтээмжийг бүх нийтийн хүртээл болгох” гэсэн эрхэм зорилгынхоо хүрээнд харилцагч байгууллагуудад  дараах үйлчилгээг үзүүлж байна.

  • Азийн Бүтээмжийн Байгууллагын олон улсын арга хэмжээнд оролцогч хамруулах
  • Хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
  • Байгууллага аж ахуйн нэгжийн хүмүүн капиталыг хөгжүүлж,өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх бүтээмжийн арга хэрэгслийн сургалтыг зохион байгуулах
  • Улирал тутам бүтээмж, чанар сайжруулах талаар зөвлөгөө өгөх
  • Олон нийт, байгууллагад бүтээмжийн мэдлэг ойлголтыг түгээх, сурталчилах
  • Дотоодын болон гадаадын экспертүүдийн сургалтанд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр хамрагдах зэрэг боломжийг олгож байна.

Азийн бүтээмжийн байгууллагаас гишүүн улс орнуудын бүтээмжийн төвтэй хамтран зохион байгуулладаг олон улсын арга хэмжээнүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.apo-tokyo.org сайтаас үзэх боломжтой.

Харилцагч байгууллагын гэрээ

Татаж авах