2018 онд зохион байгуулагдах олон улсын зайны сургалтуудын жагсаалт

Д/д Код Сургалтын сэдэв Хугацаа
1 18-IN-09-GE-DLN-A ЖДҮ-т зориулсан удирдлагын инноваци 1-р сар
2 18-IN-14-GE-DLN-A Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн менежмент 4-р сар
3 18-AG-28-GE-DLN-A Хүнсний аюулгүй байдлаар ОУ-д хэрэгжиж буй санаачлагууд 9-р сар
4 18-AG-15-GE-DLN-B ХАА-н үйлдвэрлэл дэх хог хаягдлын менежмент 11-р сар