Монголын Бүтээмжийн Төв нь 2019 оны 09-р сарын 20-ны өдөр ХААИС-ийн ажилтан, албан хаагчдад Ажлын байрны соёл 5С, Чанарын дугуйлан гэсэн сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.