“Эрчим хүчний хэмнэлтээр” туршлага судлах аялал Япон улсын Токио хотын цахилгаан эрчим хүчний компани (TEPCO), Kaвасакийгийн Дулааны Цахилгаан станцид (Thermal power plant in Kawasak)

2019.07.02 TEPCO-Диспетчерийн зохицуулалт, JERA-Дулааны цахилгаан станц – Үр ашигтай хэмнэлтээр
2019.07.03 ECCJ – Японы эрчим хүчний хэмнэлтийн төв ECCJ дахь Олон Улсын Хамтын Ажиллагаа, Hitachi үйлдвэрийн систем
2019.07.04 Miyagase Hydropower Plant in Кanagawa
2019.07.05 JAESCO-ESCOs in Japan