Судалгаанд оролцох

Азийн бүтээмжийн төв, Азийн хөгжлийн банктай хамтран явуулах “ЖДҮ-д үзүүлэх Covid-19-ийн нөлөө, covid-19 дууссаны дараа ямар хэрэгцээ, шаардлага тулгарах талаар судалгаа”-нд идэвхтэй оролцоно уу. Компанийн нэр, хаяг, и-мэйл, утсаа бөглөөд илгээнэ үү.