Дууссан төсөл


БИЗНЕСИЙН ТӨГӨЛДӨРШЛИЙН ТОГТОЛЦООГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Байгууллагын үйл ажиллагааг Бизнесийн төгөлдөршлийн 7 талбарын дагуу хянаж, дүн шинжилгээ хийн, сайжруулах аргуудыг тодорхойлж гаргах, улмаар хяналттай тогтолцоог бий болгоход оршино.

Хэзээ
Цаг
Оролцогч

--

180 цаг

99 хүн

A. Ерөнхий мэдээлэл ***

Цээж зураг:

Б. Байгууллага/ компанийн ерөнхий мэдээлэл ***

В. Бүтээмжийн Төсөл

Г. Оролцогчийн мэдээлэл ***

Шаардлагатай үед холбоо барих хүн
*** - заавал бөглөх талбарууд