Дууссан төсөл


ЧАНАРЫН ДУГУЙЛАНГИЙН ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Байгууллагын бүтээмж, чанар дээшлүүлэх үйл ажиллагааг нэгтгэн чиглүүлэх, дүгнэх, урамшуулах, улмаар өрсөлдөөнийг бий болгож, ажилтан бүрийн идэвхийг нэмэгдүүлэн байгууллагын үр ашгийг дээшлүүлэхэд оршино.

Хэзээ
Цаг
Оролцогч

--

180 цаг

99 хүн

A. Ерөнхий мэдээлэл ***

Цээж зураг:

Б. Байгууллага/ компанийн ерөнхий мэдээлэл ***

В. Бүтээмжийн Төсөл

Г. Оролцогчийн мэдээлэл ***

Шаардлагатай үед холбоо барих хүн
*** - заавал бөглөх талбарууд