Дууссан төсөл


АЖЛЫН СОЁЛ 5С-ИЙН АРГА ХЭРЭГСЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Бүтээмж, чанар дээшлүүлэх үндсэн арга хэрэгсэл болох “Ажлын соёл 5С” хөтөлбөрийг байгууллага дээр үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэхэд оршино.

Хэзээ
Цаг
Оролцогч

--

120 цаг

99 хүн

A. Ерөнхий мэдээлэл ***

Цээж зураг:

Б. Байгууллага/ компанийн ерөнхий мэдээлэл ***

В. Бүтээмжийн Төсөл

Г. Оролцогчийн мэдээлэл ***

Шаардлагатай үед холбоо барих хүн
*** - заавал бөглөх талбарууд