Дууссан төсөл


ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Байгууллагын болзошгүй эрсдлийг тодорхойлж, үнэлж, хэмжиж, хянах. Эдгээр эрсдэлтэй бууруулах, арилгах, хянах арга замыг олох.

Хэзээ
Цаг
Оролцогч

--

90 цаг

99 хүн

A. Ерөнхий мэдээлэл ***

Цээж зураг:

Б. Байгууллага/ компанийн ерөнхий мэдээлэл ***

В. Бүтээмжийн Төсөл

Г. Оролцогчийн мэдээлэл ***

Шаардлагатай үед холбоо барих хүн
*** - заавал бөглөх талбарууд