Дууссан төсөл


БҮТЭЭМЖИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын бүтээмж, чанарыг дээшлүүлэхтэй холбогдсон суурь мэдлэг, ур чадварыг эзэмшсэн бүтээмжийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж чадавхжуулах, байгууллагад тасралтгүй сайжруулалтын соёлыг бий болгох.

Хэзээ
Цаг
Оролцогч

--

365 цаг

99 хүн

A. Ерөнхий мэдээлэл ***

Цээж зураг:

Б. Байгууллага/ компанийн ерөнхий мэдээлэл ***

В. Бүтээмжийн Төсөл

Г. Оролцогчийн мэдээлэл ***

Шаардлагатай үед холбоо барих хүн
*** - заавал бөглөх талбарууд