Дууссан төсөл


КАЙЗЭН САНАЛЫН СИСТЕМИЙН АРГЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад гарч буй бүтээмж чанарыг бууруулдаг нэмүү өртөг бий болгохгүй алдаануудыг илрүүлэх, бууруулах, улмаар арилгах, гүйцэтгэлийг алхам алхмаар, тасралтгүй сайжруулах кайзэн аргыг хэрэгжүүлэх оршино.

Хэзээ
Цаг
Оролцогч

--

180 цаг

99 хүн

A. Ерөнхий мэдээлэл ***

Цээж зураг:

Б. Байгууллага/ компанийн ерөнхий мэдээлэл ***

В. Бүтээмжийн Төсөл

Г. Оролцогчийн мэдээлэл ***

Шаардлагатай үед холбоо барих хүн
*** - заавал бөглөх талбарууд