Дууссан төсөл


ISO 14051 ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ БУЮУ МАТЕРИАЛЫН УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ТООЦООЛЛЫН АРГА ХЭРЭГСЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Тухайн байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, алдагдлыг бууруулах, бүтээмжийн үр өгөөжөөс хүртээх тогтолцоог бий болгох.

Хэзээ
Цаг
Оролцогч

--

180 цаг

99 хүн

A. Ерөнхий мэдээлэл ***

Цээж зураг:

Б. Байгууллага/ компанийн ерөнхий мэдээлэл ***

В. Бүтээмжийн Төсөл

Г. Оролцогчийн мэдээлэл ***

Шаардлагатай үед холбоо барих хүн
*** - заавал бөглөх талбарууд