Дууссан төсөл


МЭДЛЭГИЙН МЕНЕЖМЕНТ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго 1. Азийн бүтээмжийн байгууллагын Мэдлэгийн менежментийн тогтолцооны загварын дагуу үйл ажиллагаандаа тогтолцоогоор нь нэвтрүүлэх 2. Мэдлэгийн менежментийн арга хэрэгсэл, тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн талаарх нэгдсэн ойлголтыг сайжруулах, мэдлэг олгох 3. Цаашид ММ-ийн тогтолцоог бие даан үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх, хянах, үр дүнг тооцох мэдлэг, ур чадвар бүхий ажилчдыг бэлтгэж, чадавхыг бэхжүүлэх

Хэзээ
Цаг
Оролцогч

--

365 цаг

99 хүн

A. Ерөнхий мэдээлэл ***

Цээж зураг:

Б. Байгууллага/ компанийн ерөнхий мэдээлэл ***

В. Бүтээмжийн Төсөл

Г. Оролцогчийн мэдээлэл ***

Шаардлагатай үед холбоо барих хүн
*** - заавал бөглөх талбарууд