Дууссан төсөл


ПРОЦЕССЫН ХАНДЛАГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Байгууллагын чанарын бодлого, стратегийн чиглэлд нийцсэн үр дүнд хүргэх зорилго бүхий процессын харилцан үйлчлэл, тэдгээрийн хяналт зэрэг асуудлыг тодорхойлж, байгууллагын үр нөлөөтэй, үр ашигтай байдлыг дээшлүүлэхэд оршино.

Хэзээ
Цаг
Оролцогч

--

120 цаг

99 хүн

A. Ерөнхий мэдээлэл ***

Цээж зураг:

Б. Байгууллага/ компанийн ерөнхий мэдээлэл ***

В. Бүтээмжийн Төсөл

Г. Оролцогчийн мэдээлэл ***

Шаардлагатай үед холбоо барих хүн
*** - заавал бөглөх талбарууд