Дууссан төсөл


СТРАТЕГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Стратегийн удирдлага нь аливаа байгууллагын менежментийн зарчим, тасралтгүй хөгжлийн чиг, үндэс суурь байдаг. Энэ нь тухайн байгууллагын урт хугацаанд оршин тогтнох нөхцөл, зорилго, зорилтдоо хүрэх бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр болно. Стратегийн удирдлага нь байгууллагын удирдлагын уян хатан, цогц, уялдаатай, тасралтгүй урсгал процесст хүргэнэ.

Хэзээ
Цаг
Оролцогч

--

180 цаг

99 хүн

A. Ерөнхий мэдээлэл ***

Цээж зураг:

Б. Байгууллага/ компанийн ерөнхий мэдээлэл ***

В. Бүтээмжийн Төсөл

Г. Оролцогчийн мэдээлэл ***

Шаардлагатай үед холбоо барих хүн
*** - заавал бөглөх талбарууд