Дууссан төсөл


БИЗНЕСИЙН ТӨГӨЛДӨРШЛИЙН ТОГТОЛЦООГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Байгууллагын үйл ажиллагааг Бизнесийн төгөлдөршлийн 7 талбарын дагуу хянаж, дүн шинжилгээ хийн, сайжруулах аргуудыг тодорхойлж гаргах, улмаар хяналттай тогтолцоог бий болгоход оршино.

I. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

II. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

Төслийн хүрээнд ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг хүсч байна вэ?
Ямар төрлийн бизнесийн зөвлөгөө шаардлагатай байна вэ?
Дээрх зөвлөгөөг авснаар танай компани ямар үр дүн хүлээж байна вэ?
Танай компанийг төлөөлж төслийг хариуцах хүн: