Дууссан төсөл


upcoming-events-img-1

БИЗНЕСИЙН ТӨГӨЛДӨРШЛИЙН ТОГТОЛЦООГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Байгууллагын үйл ажиллагааг Бизнесийн төгөлдөршлийн 7 талбарын дагуу хянаж, дүн шинжилгээ хийн, сайжруулах аргуудыг тодорхойлж гаргах, улмаар хяналттай тогтолцоог бий болгоход оршино.

Дэлгэрэнгүй
upcoming-events-img-1

АЖЛЫН СОЁЛ 5С-ИЙН АРГА ХЭРЭГСЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Бүтээмж, чанар дээшлүүлэх үндсэн арга хэрэгсэл болох “Ажлын соёл 5С” хөтөлбөрийг байгууллага дээр үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй
upcoming-events-img-1

ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Байгууллагын болзошгүй эрсдлийг тодорхойлж, үнэлж, хэмжиж, хянах. Эдгээр эрсдэлтэй бууруулах, арилгах, хянах арга замыг олох.

Дэлгэрэнгүй
upcoming-events-img-1

БҮТЭЭМЖИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын бүтээмж, чанарыг дээшлүүлэхтэй холбогдсон суурь мэдлэг, ур чадварыг эзэмшсэн бүтээмжийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж чадавхжуулах, байгууллагад тасралтгүй сайжруулалтын соёлыг бий болгох.

Дэлгэрэнгүй
upcoming-events-img-1

КАЙЗЭН САНАЛЫН СИСТЕМИЙН АРГЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцад гарч буй бүтээмж чанарыг бууруулдаг нэмүү өртөг бий болгохгүй алдаануудыг илрүүлэх, бууруулах, улмаар арилгах, гүйцэтгэлийг алхам алхмаар, тасралтгүй сайжруулах кайзэн аргыг хэрэгжүүлэх оршино.

Дэлгэрэнгүй
upcoming-events-img-1

ISO 14051 ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ БУЮУ МАТЕРИАЛЫН УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ТООЦООЛЛЫН АРГА ХЭРЭГСЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Тухайн байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, алдагдлыг бууруулах, бүтээмжийн үр өгөөжөөс хүртээх тогтолцоог бий болгох.

Дэлгэрэнгүй
upcoming-events-img-1

МЭДЛЭГИЙН МЕНЕЖМЕНТ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго 1. Азийн бүтээмжийн байгууллагын Мэдлэгийн менежментийн тогтолцооны загварын дагуу үйл ажиллагаандаа тогтолцоогоор нь нэвтрүүлэх 2. Мэдлэгийн менежментийн арга хэрэгсэл, тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн талаарх нэгдсэн ойлголтыг сайжруулах, мэдлэг олгох 3. Цаашид ММ-ийн тогтолцоог бие даан үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх, хянах, үр дүнг тооцох мэдлэг, ур чадвар бүхий ажилчдыг бэлтгэж, чадавхыг бэхжүүлэх

Дэлгэрэнгүй
upcoming-events-img-1

ПРОЦЕССЫН ХАНДЛАГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Байгууллагын чанарын бодлого, стратегийн чиглэлд нийцсэн үр дүнд хүргэх зорилго бүхий процессын харилцан үйлчлэл, тэдгээрийн хяналт зэрэг асуудлыг тодорхойлж, байгууллагын үр нөлөөтэй, үр ашигтай байдлыг дээшлүүлэхэд оршино.

Дэлгэрэнгүй
upcoming-events-img-1

СТРАТЕГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Стратегийн удирдлага нь аливаа байгууллагын менежментийн зарчим, тасралтгүй хөгжлийн чиг, үндэс суурь байдаг. Энэ нь тухайн байгууллагын урт хугацаанд оршин тогтнох нөхцөл, зорилго, зорилтдоо хүрэх бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр болно. Стратегийн удирдлага нь байгууллагын удирдлагын уян хатан, цогц, уялдаатай, тасралтгүй урсгал процесст хүргэнэ.

Дэлгэрэнгүй