Дууссан төсөл


АЖЛЫН СОЁЛ 5С-ИЙН АРГА ХЭРЭГСЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Бүтээмж, чанар дээшлүүлэх үндсэн арга хэрэгсэл болох “Ажлын соёл 5С” хөтөлбөрийг байгууллага дээр үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэхэд оршино.

I. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

II. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

Төслийн хүрээнд ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг хүсч байна вэ?
Ямар төрлийн бизнесийн зөвлөгөө шаардлагатай байна вэ?
Дээрх зөвлөгөөг авснаар танай компани ямар үр дүн хүлээж байна вэ?
Танай компанийг төлөөлж төслийг хариуцах хүн: