Дууссан төсөл


БҮТЭЭМЖИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын бүтээмж, чанарыг дээшлүүлэхтэй холбогдсон суурь мэдлэг, ур чадварыг эзэмшсэн бүтээмжийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж чадавхжуулах, байгууллагад тасралтгүй сайжруулалтын соёлыг бий болгох.

I. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

II. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

Төслийн хүрээнд ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг хүсч байна вэ?
Ямар төрлийн бизнесийн зөвлөгөө шаардлагатай байна вэ?
Дээрх зөвлөгөөг авснаар танай компани ямар үр дүн хүлээж байна вэ?
Танай компанийг төлөөлж төслийг хариуцах хүн: