Дууссан төсөл


ISO 14051 ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ БУЮУ МАТЕРИАЛЫН УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ТООЦООЛЛЫН АРГА ХЭРЭГСЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Тухайн байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, алдагдлыг бууруулах, бүтээмжийн үр өгөөжөөс хүртээх тогтолцоог бий болгох.

I. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

II. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

Төслийн хүрээнд ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг хүсч байна вэ?
Ямар төрлийн бизнесийн зөвлөгөө шаардлагатай байна вэ?
Дээрх зөвлөгөөг авснаар танай компани ямар үр дүн хүлээж байна вэ?
Танай компанийг төлөөлж төслийг хариуцах хүн: