Дууссан төсөл


МЭДЛЭГИЙН МЕНЕЖМЕНТ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго 1. Азийн бүтээмжийн байгууллагын Мэдлэгийн менежментийн тогтолцооны загварын дагуу үйл ажиллагаандаа тогтолцоогоор нь нэвтрүүлэх 2. Мэдлэгийн менежментийн арга хэрэгсэл, тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн талаарх нэгдсэн ойлголтыг сайжруулах, мэдлэг олгох 3. Цаашид ММ-ийн тогтолцоог бие даан үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх, хянах, үр дүнг тооцох мэдлэг, ур чадвар бүхий ажилчдыг бэлтгэж, чадавхыг бэхжүүлэх

I. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

II. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

Төслийн хүрээнд ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг хүсч байна вэ?
Ямар төрлийн бизнесийн зөвлөгөө шаардлагатай байна вэ?
Дээрх зөвлөгөөг авснаар танай компани ямар үр дүн хүлээж байна вэ?
Танай компанийг төлөөлж төслийг хариуцах хүн: