Дууссан төсөл


ПРОЦЕССЫН ХАНДЛАГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Байгууллагын чанарын бодлого, стратегийн чиглэлд нийцсэн үр дүнд хүргэх зорилго бүхий процессын харилцан үйлчлэл, тэдгээрийн хяналт зэрэг асуудлыг тодорхойлж, байгууллагын үр нөлөөтэй, үр ашигтай байдлыг дээшлүүлэхэд оршино.

I. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

II. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

Төслийн хүрээнд ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг хүсч байна вэ?
Ямар төрлийн бизнесийн зөвлөгөө шаардлагатай байна вэ?
Дээрх зөвлөгөөг авснаар танай компани ямар үр дүн хүлээж байна вэ?
Танай компанийг төлөөлж төслийг хариуцах хүн: