Дууссан төсөл


СТРАТЕГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зорилго Стратегийн удирдлага нь аливаа байгууллагын менежментийн зарчим, тасралтгүй хөгжлийн чиг, үндэс суурь байдаг. Энэ нь тухайн байгууллагын урт хугацаанд оршин тогтнох нөхцөл, зорилго, зорилтдоо хүрэх бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр болно. Стратегийн удирдлага нь байгууллагын удирдлагын уян хатан, цогц, уялдаатай, тасралтгүй урсгал процесст хүргэнэ.

I. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

II. Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

Төслийн хүрээнд ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг хүсч байна вэ?
Ямар төрлийн бизнесийн зөвлөгөө шаардлагатай байна вэ?
Дээрх зөвлөгөөг авснаар танай компани ямар үр дүн хүлээж байна вэ?
Танай компанийг төлөөлж төслийг хариуцах хүн: